Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Brukworld sklep Online, dostępny pod adresem internetowym www.brukworld-sklep.pl, prowadzony jest przez Pawła Janickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą U-H BRUKWORLD 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 44, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7321582794, REGON:101288508.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Regulamin zawiera ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży, regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego. Załącznikiem do Regulaminu jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Regulamin stanowi integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosuje się treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności. W zakresie umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar ma zastosowanie niniejszy Regulamin znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca/Usługodawca – Paweł Janicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Janicki F.U-H BRUKWORLD wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą w Łodzi ( 92-103), ul. Brzezińska 44, NIP: 7321582794, REGON: ………………….adres poczty elektronicznej: brukworld.sklep@gmail.com, numer telefonu: +48 577 964 444
 3. Klient/Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.brukworld-sklep.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Cennik – aktualny standardowy cennik dla Produktu, transportu i innych opłat sporządzony przez Sprzedawcę.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 44
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: brukworld.sklep@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 577 964 444
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 37 1020 3057 1111 0011 0454 5406
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: użytkownik lub e-mail, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika / klienta, Formularz Zamówienia.
 2. Konto użytkownika / klienta – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: brukworld.sklep@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Brzezińska 44, 92-103 Łódź
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w ………………….Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: pisemnie na adres: ul. Brzezińska 44, 92-103 Łódź w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: brukworld.sklep@gmail.com
  2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 7

Cena

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 5. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie Internetowym.

§ 8

Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką u kuriera lub przy odbiorze osobistym.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: PKO BP Numer rachunku: 37 1020 3057 1111 0011 0454 5406
 2. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką u kuriera lub przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 9

Koszt, sposoby dostawy i termin dostawy oraz odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce podsumowania zamówienia oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru:
  1. Przesyłka kurierska.
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 44. Odbiór osobisty dostępny w oddziałach handlowych firmy – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano dłuższy lub krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 60 Dni Roboczych Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 60 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Według Kodeksu Cywilnego § 2 art. 545 Klient powinien zbadać przesyłkę przed odbiorem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do jakości towaru lub jakichkolwiek zastrzeżeń co do przesyłki kupujący zobowiązany jest spisać z kurierem protokół szkody przesyłki i nie podejmować jej odbioru, oraz niezwłocznie poinformować sprzedającego o zaistniałej sytuacji.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności.

§ 10

 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. ………….. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 5. Zgodnie z założeniami prawnymi oraz restrykcjami producentów płytek ceramicznych oraz kostki brukowej, w zamówieniach internetowych oraz zakupach stacjonarnych w przypadku każdego zamówienia, dopuszczalne jest 5% płytek uszkodzonych (niedolania, odbarwienia, pęknięcia) względem ilości zakupionych płytek ceramicznych i 5% kostki brukowej (pęknięcia, odbarwienia, ukruszenia).

§ 11

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności gotówką Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką – w chwili otrzymania gotówki.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7a Regulaminu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia dla umowy,
  1. w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  2. a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Brzezińska 44, 92-103 Łódź.
 7. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 8. Oświadczenie może być złożone osobiście w siedzibie firmy w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 44. być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 13

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe i używane Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Na mocy art. 568 KC, w przypadku, gdy kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy zostaje ograniczona, do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:
  1. wniosku reklamacyjnego na piśmie,
  2. faktury zakupu Produktów lub faktury dokumentującej dostawę Produktów w ramach usługi budowlanej.
 7. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Kupującego, warunki likwidacji wad będą określone za obustronnym porozumieniem na piśmie.
 8. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany Produktów, to rzeczy wadliwe po wymianie stają się z powrotem jego własnością. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktów zakupionych przez Kupującego jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada Produktów jest nieistotna, Sprzedawca może obniżyć cenę Produktu.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:
  1. niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu,
  2. niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
  3. niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
  4. niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,
  5. modyfikowania lub przetwarzania Produktów,
  6. ograniczonej rozbieżności w zakresie ilości, jakości, koloru, wykończenia, wymiarów, która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych,
  7. działania siły wyższej.
 10. W przypadku stwierdzenia wad Produktów, Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową lub innym wykorzystaniem w pracach brukarskich lub montażowych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub dalszym uszkodzeniem, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości. Jeśli Kupujący zabudował Produkty z wcześniej stwierdzonymi wadami, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym zabudowaniem Produktów.
 11. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty za Wyroby na rzecz Sprzedawcy.
 12. W przypadku oczywiście nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty dojazdu, koszty wykonania ekspertyzy – ponosi zgłaszający.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 14. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 15. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca wówczas nie dołączy karty gwarancyjnej do sprzedanego Produktu.

§ 14

 Wskazówki odnośnie oceny produktów betonowych

 1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy .do reklamacji
 2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów. Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od Sprzedawcy. Są one, jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być obecne włoskowate mikrospękania. Są one niezauważalne na suchych Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, iż występując mikrospękania skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza wyrobów bezfazowych) mogą występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych Produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 6. Kolorystyka Produktów zamieszczonych w katalogach lub Cenniku Sprzedawcy albo zabudowanych w ogrodach wystawowych lub innych ekspozycjach, może różnić się od poszczególnych partii produkcyjnych i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed zabudowaniem rekomenduje się dokładne sprawdzenie stanu Produktów. Różnice w odcieniach kolorów nie stanowią podstaw do reklamacji.

§ 15

Poufność

 1. Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wykonaniu umowy sprzedaży są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, strategii, kwestii technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, know-how i praw własności intelektualnej.
 2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Sprzedawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i wynikający z prawidłowego wykonania umowy. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.
 3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Sprzedawcę osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Kupującego.
 4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedawcę nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać, że:
  1. były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania;
  2. musiały zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 16

Siła wyższa

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży i niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego i Konsumenta o wystąpieniu okoliczności określonych w ust. 1.

§ 17

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 18

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 19

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja przysługuje sądowi polskiemu.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany do Regulaminu zaproponowane przez Kupującego lub Konsumenta przy składaniu zamówienia wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Niniejszy Regulamin nie ma na celu ograniczenia w jakikolwiek sposób praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 7. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych swoich klientów – Kupujących będących osobami fizycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz na warunkach określonych w aktualnie obowiązującej polityce bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedawcy.
 8. W przypadku rozbieżności między umową handlową lub inną umową cywilnoprawną zawartą między Kupującym i Sprzedawcą a niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. Sprzedawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem., w formie komunikatu SMS na podany numer telefonu Kupującego lub w formie przesłanego komunikatu na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego. Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (14) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 10. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 11. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie treść tego dokumentu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 12. Kupujący potwierdza, że do Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2021 r.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacje zawarte w katalogach i cennikach sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.