Ogólne warunki umowy sprzedaży

Ogólne warunki umowy sprzedaży

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży, regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności. W zakresie umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar mają zastosowanie odrębne regulaminy znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.
 4. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i n. Kodeksu cywilnego i są stosowane przez Sprzedawcę w stosunku do sprzedaży wszystkich Wyrobów i Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, poza tymi przypadkami, kiedy OWS zostaną wyraźne wyłączone.
 5. OWS stanowią integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.
 6. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie ich w folderach reklamowych, Cenniku oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://brukworld-sklep.pl/ogolne-warunki-umowy-sprzedazy/
 7. W razie zawierania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży z Konsumentem, OWS są mu doręczane.
 8. W przypadku umowy zawieranej z Konsumentem niezależnie od OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 9. Akceptacja OWS następuje przez podpisanie umowy handlowej, faktury i/lub odbioru towaru lub poprzez złożenie zamówienia i potwierdzenie zapoznania się

§ 2

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: 92-103 Łódź , ul. Brzezińska 44
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: brukworld.sklep@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 577 964 444
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 37 1020 3057 1111 0011 0454 5406
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-16:00.

§ 3

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca / Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paweł Janicki F.U-H BRUKWORLD wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7321582794, REGON
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Strony Umowy Sprzedaży– Klient oraz Sprzedawca.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. OWS – niniejszy Ogólne Warunki Umowy  Sprzedaży
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Cennik – aktualny standardowy cennik dla Produktu, transportu i innych opłat sporządzony przez Sprzedawcę.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 4

ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego i

Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, o ile Kupujący niezwłocznie wyraźnie nie sprzeciwi się warunkom OWS. Wówczas Strony wiąże umowa o treści określonej w zamówieniu Kupującego, z uwzględnieniem warunków zawartych w przyjęciu zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.

 1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 2. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie Cennika z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Kupujący nie może powoływać się na nieznajomość aktualnego Cennika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.
 3. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcy wózkiem widłowym na środki Środki transportu przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka widłowego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wyłącznie w formie

pełnopaletowej.

 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zobowiązał się przesłać Kupującemu lub Konsumentowi Wyroby do oznaczonego miejsca.
 2. W chwili odbioru Wyrobów, Wyroby muszą być przez Kupującego lub Konsumenta sprawdzone pod względem ilościowym, a przez Kupującego również pod względem jakościowym. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych usterek Wyrobów lub ich opakowania.
 3. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów.
 4. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu lub jego przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego wszelkie ciężary związane z Wyrobami, a także wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Wyrobów.
 5. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub przy udziale przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie w szczególności ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy.
 6. Na życzenie Kupującego lub Konsumenta, Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym transportem lub przy udziale przewoźnika do oznaczonego miejsca, a koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż. W takim wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący lub Konsument zobowiązany jest podać miejsce przeznaczenia Wyrobów.
 7. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez

Kupującego lub Konsumenta, są oni zobowiązani do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.

 1. Faktura zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu lub Konsumentowi z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Faktury muszą zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatności wskazanych na fakturach. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności z należnościami Sprzedawcy. Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.
 2. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez Kupującego – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 3. Po upływie terminu płatności Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu oraz przyjmowanie nowych zamówień, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie, wyklucza możliwość dochodzenia przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej.
 4. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe, pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.
 5. Pracownik Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy może żądać przedpłaty za zamawiane Wyroby, w szczególności jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem ,a także gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności lub jeżeli Kupującego nie łączą ze Sprzedawcą stałe stosunki handlowe.
 6. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane: – imię i nazwisko kierowcy, – serię i numer dokumentu tożsamości – numer rejestracyjny pojazdu, – numer i datę zamówienia. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.
 7. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia, w szczególności koszty składowania Wyrobów, o których mowa w pkt III ust. 22
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów.
 9. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej

wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.

 1. W przypadku braku odbioru Wyrobów w ustalonym terminie i konieczności ich składowania na terenie magazynu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy opłatę magazynową na zasadach i w wysokości określonej w umowie handlowej, ofertach Sprzedawcy i/lub przyjęciu zamówienia.

§ 5

OPŁATY DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZERZUTAMI WYROBÓW

 1. Niezależnie od innych postanowień OWS, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzeda opłaty dodatkowe, związane z przerzutami w ramach realizacji zamówienia, na zasadach określonych w ust. 2 – 6 oraz w aktualnym Cenniku.
 2. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę handlową lub jakąkolwiek inną

Umowę cywilnoprawną dotyczącą sprzedaży Produktów, zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłatę logistyczną w przypadkach i na warunkach wskazanych w ust. 3 – 4 oraz w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Opłata logistyczna zostanie powiększona o należny podatek VAT i może zostać naliczona odrębnie w stosunku do każdego z przypadków wymienionych poniżej.

 1. Opłata logistyczna zostanie naliczona, gdy Kupujący:
 2. zamówi Wyroby, które nie są składowane w punkcie sprzedaży oraz zrezygnuje z ich zakupu po dokonaniu przerzutu Produktów do umówionego miejsca odbioru;
 3. zamówi Produkty w formie pełnopaletowej lub wg jednostek sprzedaży (w formie niepełnopaletowej) oraz dokona korekty ilościowej i/lub jakościowej zamówienia po dokonaniu przerzutu Produktów do umówionego miejsca odbioru.
 4. Do opłaty logistycznej doliczony zostanie koszt transportu przerzutu w obie strony ustalony na podstawie stawek transportowych obowiązujących na dzień zwrotnego przerzutu.
 5. Zapłata należności z tytułu opłaty logistycznej oraz kosztów transportu nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury. Termin płatności ustalony zostanie na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W innych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu.
 6. W razie nieodebrania przez Kupującego w uzgodnionym terminie odbioru zamówionych Produktów, które zostały przerzucone od producenta Produktu do miejsca odbioru, zostanie naliczona od Kupującego na rzecz Sprzedawcy opłata za usługę składowania w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Uiszczenie opłaty za usługę składowania, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, nastąpi w terminie ustalonym na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W pozostałych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia doręczenia faktury Kupującemu.

§ 6

ZALICZKI

 1. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, w przypadku Kupującego, który nie zawarł ze Sprzedawcą umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej dotyczącej sprzedaży Produktów, a także Konsumenta, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości 100% zamówienia.
 2. Zaliczka zostanie zapłacona przez Kupującego lub Konsumenta w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wpłata zaliczki zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę fakturą zaliczkową.

§ 7

Reklamacje

 1. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej straty oraz wartości sprzedanych Wyrobów i/lub Produktów. Ponadto Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub rzeczywistego użytkownika korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstanie szkody związanej z nieprawidłowym i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem Wyrobów i/lub Produktów.
 2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Wyrobów i/lub Produktów jeśli Kupujący w chwili ich zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.
 3. W przypadku stwierdzenia wady Wyrobów i/lub Produktów, Kupujący powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady, złożyć pisemną reklamację w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio do głównej siedziby Sprzedawcy wraz z dokładnym określeniem czego się domaga oraz czy reklamacja jest składana z tytułu rękojmi za wady czy z gwarancji jakości. Reklamacja z tytułu rękojmi za wady rzeczy może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego lub Konsumenta będącego stroną umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego:
 5. a) wniosku reklamacyjnego na piśmie,
 6. b) faktury zakupu Wyrobów i/lub Produktów, lub faktury dokumentującej dostawę Wyrobów i/lub Produktów w ramach usługi budowlanej,
 7. c) etykiet lub instrukcji dołączonych do Wyrobów i/lub Produktów zawierających datę produkcji i pakowania, dotyczących wszystkich rzeczy objętych zgłoszeniem reklamacyjnym.
 8. Przedstawiciel Sprzedawcy dokona oględzin reklamowanych Wyrobów i/lub Produktów, z których zostanie sporządzony protokół reklamacyjny. Wyroby i/lub Produkty podlegające oględzinom powinny być ułożone na palecie w sposób pozwalający na ich identyfikację ilościową i jakościową. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Kupującego, warunki likwidacji wad będą określone za obustronnym porozumieniem na piśmie.
 9. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany Wyrobów i/lub Produktów, to rzeczy wadliwe po wymianie stają się z powrotem jego własnością. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa wyrobów i/lub Produktów zakupionych przez Kupującego jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada Wyrobów i/lub Produktów jest nieistotna, Sprzedawca może obniżyć cenę Wyrobu i/lub Produktu.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Wyrobów i/lub Produktów powstałe w wyniku:
 11. a) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu,
 12. b) niewłaściwego doboru Wyrobów i/lub Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
 13. c) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Wyrobów i/lub Produktów,
 14. d) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Wyrobów i/lub Produktów,
 15. e) modyfikowania lub przetwarzania Wyrobów i/lub Produktów,
 16. f) ograniczonej rozbieżności w zakresie ilości, jakości, koloru, wykończenia, wymiarów, która jest dopuszczalna w branży, lub której nie można uniknąć ze względów technicznych,
 17. g) działania siły wyższej.
 18. W przypadku stwierdzenia wad Wyrobów i/lub Produktów, Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową lub innym wykorzystaniem w pracach brukarskich lub montażowych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub dalszym uszkodzeniem, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy i gwarancji jakości. Jeśli Kupujący zabudował Wyroby i/lub Produkty z wcześniej stwierdzonymi wadami, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiórką i ponownym zabudowaniem Wyrobów i/lub Produktów.
 19. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty za Wyroby na rzecz Sprzedawcy.
 20. W przypadku oczywiście nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, wszystkie koszty z tym związane – m.in. koszty dojazdu, koszty wykonania ekspertyzy – ponosi zgłaszający.
 21. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 22. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 23. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca wówczas nie dołączy karty gwarancyjnej do sprzedanego Produktu.

§ 8

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY PRODUKTÓW BETONOWYCH

 1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy .do reklamacji
 2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów. Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwity. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od Sprzedawcy. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
 4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być obecne włoskowate

mikrospękania. Są one niezauważalne na suchych Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, iż występując mikrospękania skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

 1. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza wyrobów bezfazowych) mogą występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych Produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.

6. Kolorystyka Produktów zamieszczonych w katalogach lub Cenniku Sprzedawcy albo zabudowanych w ogrodach wystawowych lub innych ekspozycjach, może różnić się od poszczególnych partii produkcyjnych i ma charakter wyłącznie informacyjny. Przed zabudowaniem rekomenduje się dokładne sprawdzenie stanu Produktów. Różnice w odcieniach kolorów nie stanowią podstaw do reklamacji.

§ 9

OPAKOWANIA

 1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BAG-ach.
 2. Palety transportowe oraz palety euro – stanowią opakowania zwrotne.
 3. Od Konsumentów dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Konsumentowi jeśli odda on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 60 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość podlega fakturowaniu.
 4. W przypadku zakupów dokonywanych przez Kupujących, palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu.
 5. Sprzedawca ma prawo do odkupienia od Kupującego w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet w terminie do 90 dni od daty ich wydania. Palety transportowe muszą być w takim przypadku zwrócone do odpowiedniego magazynu Sprzedawcy. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, przekroczenia salda ilościowego wynikającego z obrotu paletami pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym lub z powodu innych okoliczności wskazanych szczegółowo w regulaminie obrotu używanymi paletami, Sprzedawca ma prawo odmówić odkupu palet.
 6. Niektóre rodzaje kostek posiadają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na 1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniany przez Kupującego poprzez docinanie całych kostek.
 7. Do każdej palety z Produktami dołączona jest etykieta identyfikacyjna Produktu.
 8. W przypadku, gdy Produkty znajdujące się na paletach transportowych są dodatkowo pakowane w tekturowe opakowania należy przechowywać je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na działanie warunków atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie należy składować jedna na drugiej ze względu na możliwości powstania uszkodzeń Produktów.
 9. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką minimalnej sprzedaży jest pojedyncze opakowanie.
 10. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się poszczególne formaty Produktów zapakowane w ściśle określonej ilości (dotyczy to powierzchni lub długości).
 11. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin w montażu Produktów podawane ilości Produktów uwzględniają te spoiny.
 12. Brak stosowania się do wyżej wskazanych zaleceń Sprzedawcy, wyłącza jego odpowiedzialność za powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania wady Produktu.

§ 10

POUFNOŚĆ

1. Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wykonaniu umowy sprzedaży są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, strategii, kwestii technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, know-how i praw własności intelektualnej.

2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Sprzedawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i wynikający z prawidłowego wykonania umowy. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.

3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Sprzedawcę osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracowników oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Kupującego.

4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedawcę nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać że:

a) były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania;

b) musiały zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 11

SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży i niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.

2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego i Konsumenta o wystąpieniu okoliczności określonych w ust. 1.

§ 12

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 60 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy Strony ustalą inaczej) wynikłej z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedawcę do realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Produktów dłuższego niż 14 dni.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja przysługuje sądowi polskiemu.
 2. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez Kupującego lub Konsumenta przy składaniu zamówienia wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. W razie, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.
 4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek sposób praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych swoich klientów – Kupujących będących osobami fizycznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz na warunkach określonych w aktualnie obowiązującej polityce bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedawcy.
 7. W przypadku rozbieżności między umową handlową lub inną umową cywilnoprawną zawartą między Kupującym i Sprzedawcą a niniejszymi OWS, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWS  z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw,  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień OWS. Sprzedawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie OWS z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem., w formie komunikatu SMS na podany numer telefonu Kupującego lub w formie przesłanego komunikatu  na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego. Kupujący będą związani postanowieniami nowych OWS  o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (14 ) dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o zmianie OWS. Zmiana OWS nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszych OWS. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 9. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne na stronie  Sklepu Internetowego.
 10. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z OWS, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 11. Kupujący potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 12. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem  1 stycznia 2021 r.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 14. Informacje zawarte w katalogach i cennikach sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.